Centrum Badań i Monitorowania Jakości

Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością Centrum Badań i Monitorowania Jakości z powodzeniem organizuje projekt jakościowy Najwyższa Jakość, w którym nagradzane są firmy realizujące cel swego działania przez jakość produktów i usług oraz zarządzanie przez jakość (TQM – Total Quality Management). Nasz projekt jakościowy skierowany jest do wyróżniających się firm, promuje przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne na rynkach europejskich i światowych. Mówi o tym odpowiedni punkt regulaminu Najwyższej Jakości.

Od samego początku naszych działań kładliśmy nacisk na ich zgodność także z ustawodawstwem unijnym, które zakazuje promowania tylko narodowych produktów, uważając tego typu postępowanie za sprzeczne z artykułem 28 Traktatu o Unii Europejskiej zakazującym stosowania wszelkich utrudnień w imporcie towarów z innych państw Wspólnoty Europejskiej. Europejscy urzędnicy przyjmują bowiem zasadę, że jeśli wyrób jest nienarodowy – w tym przypadku niepolski – to wcale nie musi być niedobry. Oznacza to niezgodę na poprawę wizerunku jednych produktów kosztem innych. To tak, jak walka z nieuczciwą konkurencja. Równe szanse wszystkich producentów z państw będących członkami Unii są dla władz Wspólnoty dobrem najwyższym

Niewielu organizatorów konkursów jakościowych zdawało sobie sprawę z tego, że wyznacznik cechy narodowej towarów przestaje być atutem w postępującej globalizacji. Dlatego nigdy nie stosowaliśmy haseł promocyjnych uznawanych przez Komisję Europejską za szowinistyczne i dyskryminujące na krajowym rynku towary z innych państw Wspólnoty. U nas Najwyższa Jakość jest dostępna dla wszystkich, bo i tak ostatecznym jej weryfikatorem będzie w końcu klient. Wiedzą o tym firmy z kapitałem zagranicznym, które biorą udział w naszym projekcie jakościowym.
logo-login